IMIWIN คาสิโนออนไลน์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและ สงสัยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจนั้นสามารถอยู่ต่อได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อตกลงและความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้มีความชัดเจนกันทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะทำการสมัครสมาชิกและให้บริการระบบ โดยทางเว็บไซต์หรือต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” จะมีการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการกับผู้รับบริการซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สมาชิก” โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนด
  • ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดตามข้อกฎหมายสากลขององค์การการพนันสากลเท่านั้น ข้อกำหนดกฎหมายของแต่ละท้องถิ่นจะไม่นับรวมอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อบังคับการให้บริการ 
 • ระบบการให้บริการ
  • ผู้ให้บริการจะมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือรวมทั้งต้องสามารถทำให้เกิดความโปร่งใสกับสมาชิกได้
  • ระบบการให้บริการจะหมายถึงระบบซอฟแวร์รวมถึง 3 ปัตยกรรมของระบบเครือข่ายเท่านั้น ไม่รวมถึงการเชื่อมต่อ API ไปยังภายนอก
 • ข้อมูลอันเป็นเท็จ
  • การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อใช้บริการระบบจะเป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการไม่สามารถยอมรับได้
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  • ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก และต้องไม่นำไปเผยแพร่หรือส่งมอบให้กับบุคคลที่ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
  • ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องดูแลพัฒนาระบบซอฟแวร์รวมถึงสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายให้สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับในการให้บริการด้านเกมพนันออนไลน์สากลอย่างเคร่งครัด 
  • ผู้ให้บริการจะรับสมัครสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น 
  • สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเช่นบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยต้องไม่นำไปส่งมอบให้กับใคร ดังนั้นการล็อคอินเข้าได้ทุกครั้งจึงเป็นผลผูกพันที่ทางผู้ให้บริการหรือว่าเกิดขึ้นจากสมาชิกทั้งหมด
  • การสมัครสมาชิกจากผู้ให้บริการถือเป็นการยืนยันรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการโดยไม่มีข้อยกเว้นและถือเป็นการรับทราบอย่างชัดเจน 
  • ทั้งผู้ให้บริการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อกำหนดการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้า
  • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆระหว่างผู้ให้บริการกับสมาชิกให้ถือว่าคำตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การหยุดให้บริการและเปลี่ยนแปลง
  • ผู้ให้บริการสามารถที่จะระงับบัญชีและหยุดการให้บริการกับสมาชิกที่มีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีการจงใจทุจริตได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกสามารถแจ้งระงับสถานะบัญชีได้ตลอดเวลาเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของการให้บริการครบถ้วน